به دلیل بی توجهی در پرداخت بدهی طراحی و هزینه های تمدید سرور توسط شرکت ماشین سازی شیرفراوران این وب سایت از دسترس خارج شده است.

این وب سایت به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود.

 

مناسب برای شرکت های تولید کننده ماشین های بستنی ساز
(امتیاز سئو کسب شده نیز به شما انتقال داده می شود…)

ارسال پیشنهادات به ایمیل domainjoor@gmail.com